Tim Ahern

The Conductor (2018) ျမန္မာစာတမ္းထိုး
7.0

The Conductor (2018) ျမန္မာစာတမ္းထိုး

Conductor ဇာတ္ကားေလးဟာ အရင္ေခတ္က အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီး လူတန္းစားခြဲျခားမွဳကို ထင္ဟပ္ေစပါတယ္ သူဆင္းရဲမေလး ၀ီလီ ေ၀ၚတာက ဂီတပညာရပ္ကို ...